Saturday, 31 October 2015

VOLG JESUS / FOLLOW JESUS


Jesus het, toe Hy geweet het dat Hy na Sy en ons Vader sou terugkeer, vir ons as Sy volgelinge getoon dat ons mekaar moet dien en Sy nuwe gebod moes nakom om mekaar lief te hê. Almal wat hulself Christene noem in Suid-Afrika is egter nie almal volgelinge van Christus nie, wat verwarring veroorsaak vir hulle wat opreg Christus wil volg, maar ook aanvallers van Christene toelaat om verdere verwarring in die wêreld te saai deur Christelike diens en liefde te diskrediteer. Kom ons vestig ons oë op ons Meester en Verlosser en besef dat die Heilige Gees die ware volgelinge van Christus sal openbaar.Jesus, when He knew that He had to return to His and our Father, did show us as His followers that we need to serve each other and obey His new commandment, to love one another. All those claiming to be Christians in South-Africa are, however, not all followers of Jesus, which causes confusion among those who earnestly seek to follow Him, but also allow attackers of Christianity to sow further confusion in the world by discrediting the Christian love and service. Let us fix our eyes on our Master and Savior and realize that the Holy Spirit will make it clear who indeed are His followers.

Friday, 30 October 2015

GEES VAN VERNIETIGING / SPIRIT OF DESTRUCTION

'n Gees van vernietiging, aangedryf deur politieke elemente, het die Suid-Afrikaanse jeug in ons tersiêre inrigtings gyselaar geneem om wanorde en geweld aan te hits en outoriteit te vernietig. Die gevolge is anargie en totale afbreek van bestaande tersiêre onderrig, sodat die nuwe geslag volwassenes ongeletterd en ongeskoold sal wees, beheerbaar deur enige mag wat werklose mense in armoede wil manipuleer. Alle soortgelyke aksies dwars oor die wêreld het uiteindelik getoon dat vryheid en vooruitgang skipbreuk gelei het. Is 'n rewolusie op hande? Mag God ingryp om die magte van die dood en doderyk te bind.
A spirit of destruction, driven by political elements, captured the youth in South-Africa and took them hostage to cause chaos and to fuel violence and destroy authority. The end result will be total anarchy and the complete destruction of tertiary education, leaving us a new uneducated and unschooled generation who can be manipulated and controlled when being jobless and in poverty. All similar actions all over the world proofed finally to be the downfall of freedom and progress. Is this a revolution at our doorstep? May God interfere and bind the spirits of death and hades.